Dotacje unijne na wprowadzenie innowacji na rynek

Przedsiębiorstwa realizujące projekty związane z wdrożeniem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mogą pozyskać wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Początek naboru wniosków na konkurs zaplanowano na dzień 1 czerwca.

Organizatorem konkursu w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, III Osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca. Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich firm w realizacji projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo–rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Upublicznienie informacji o rozpoczęciu przyjmowania wniosków planowane jest na 27 kwietnia, natomiast sam nabór trwać będzie w dniach 1 czerwca – 31 sierpnia br. Całkowita pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów ustalona została na 1 mld zł.

Czego dotyczy poddziałanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów, które spełniać będą jednocześnie następujące kryteria. Po pierwsze, zgłaszany projekt musi być innowacyjny w skali kraju, co oznacza, że objęty wdrożeniem produkt musi cechować się nowością cech i funkcjonalności w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na polskim rynku.

Całkowita pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów ustalona została na 1 mld zł.

Po wtóre, innowacja ta musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), czyli określone dla Polski priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Celem KIS jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Po trzecie, projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014. Może przyjmować formę inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:założeniem nowego zakładu produkcyjnego;
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów wcześniej niewytwarzanych w zakładzie;
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Potencjał rynkowy produktu

W toku oceny złożonego wniosku ewaluacji podlegać będzie potencjał rynkowy produktu, który ma powstać na drodze realizacji projektu. Pod uwagę brana będzie jego konkurencyjność pod względem ceny, użyteczności i designu w porównaniu do innych oferowanych na rynku. Produkt musi stanowić odpowiedź na zidentyfikowane oczekiwania odbiorców. Istotne jest, aby wnioskodawca dobrze zdefiniował wielkość rynku i tendencje rozwojowe na nim panujące, jak też określił ostatecznego odbiorcę swojego produktu lub usługi. Kryterium oceny potencjału rynkowego stanowić będzie również efektywność i realność strategii wdrożenia produktu na rynek, prognoza finansowa przychodów i kosztów z tym związanych oraz założenie, które wnioskodawca przyjął przy określaniu potencjału rynkowego.

Intensywność i wysokość wsparcia

Poniższe informacje, dotyczące wysokości i intensywności wsparcia dla beneficjentów, odnoszą się do poprzedniej edycji konkursu, która trwała do 28 października 2015 roku. Ogłoszenie nowego konkursu zaplanowano na dzień 27 kwietnia br., wówczas zostaną podane do publicznej wiadomości szczegóły dotyczące dotacji. Można przypuszczać, że wysokość i intensywność wsparcia będzie zbliżona do poprzedniej lub niezmieniona.

W ramach poprzedniej edycji konkursu minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem ustalono na 10 mln zł. W przypadku prac rozwojowych i usług rozwojowych koszty kwalifikowalne mogą wynieść 1 mln zł.

Projekt może zostać dofinansowany maksymalną kwotą 20 mln zł, z czego na prace rozwoje może zostać przeznaczone 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze – 0,5 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynieść 50 mln euro.

Intensywność wsparcia zgodnie z Regulaminem konkursu wynosi do 35 i 45 proc. w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych (pierwsza wartość dotyczy średnich, a druga mikro i małych przedsiębiorstw) oraz do 50 proc. jeśli chodzi o usługi doradcze. W przypadku części inwestycyjnej intensywność pomocy zgodna jest z mapą pomocy regionalnej. Mapa ta, obowiązująca w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku, określa regiony państwa członkowskiego UE, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach.

Co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych?W przypadku Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” ustalono następujący katalog kosztów kwalifikowalnych w zakresie części inwestycyjnej:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu;
  • nabycie prawa własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych);
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych;
  • nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  • raty spłaty kapitału środków trwałych.

W przypadku prac badawczych za koszty kwalifikowalne uznane będą wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy; badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz koszty operacyjne np. dotyczące nabycia materiałów.

Kosztami kwalifikowalnymi w przypadku usług doradczych są rzeczone usługi, nie mające charakteru ciągłego i okresowego oraz niezwiązane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Procedura składania i oceny wniosku

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków. Musi być on wypełniony zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stanowiącej załącznik do Regulaminu. W dniu 31 sierpnia, tj. w ostatni dzień naboru, wnioski można składać do godziny 16.00. Wniosek przesłany online musi zostać formalnie potwierdzony w PARP w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie można przedłożyć na piśmie (osobiście w siedzibie Instytucji Wdrażającej lub pocztą), albo korzystając z internetowej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

Należy mieć na uwadze, że po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, nie będzie możliwe wprowadzanie w nim żadnych zmian lub uzupełnień. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostaną stwierdzone braki lub oczywiste omyłki na etapie oceny formalnej wnioski. Wówczas wnioskodawca będzie mógł jednokrotnie poprawić lub uzupełnić błędy lub uchybienia, ale jedynie we wskazanym zakresie, w terminie do 7 dni licząc od daty powiadomienia o ich wystąpieniu. Wprowadzenie innych zmian lub brak poprawek będzie jednoznaczny z odrzuceniem wniosku.

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków UE leży w gestii Komisji Oceny Projektów (KOP). Dokona jej ona w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym. Część formalna trwać będzie 30 dni licząc od dnia zamknięcia naboru, zaś część merytoryczna – do 60 dni począwszy od dnia publikacji listy projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru.

W toku oceny formalnej wniosek może zostać zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej lub odrzucony. KOP może też skierować go do poprawki lub uzupełnienia przez wnioskodawcę, o czym była już mowa.
Komisja Oceny Projektów prowadzi ocenę merytoryczną złożonych wniosków w ramach Panelu Ekspertów. Jego częścią jest prezentacja projektu, którą wnioskodawca przeprowadza samodzielnie lub z upoważnionymi przedstawicielami (nie mogą to być pracownicy firmy doradczej). Trwa ona 20 minut, a o jej terminie potencjalny beneficjent dotacji informowany jest z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca udzielać będzie odpowiedzi dotyczących następujących aspektów oceny merytorycznej: związania projektu z realizacją prac B+R, przygotowania projektu do realizacji, jego innowacyjności oraz potencjału rynkowego produktu, który jest efektem wdrożenia projektu.
Jeżeli projekt spełnił kryteria i uzyskał wymaganą liczbę punktów, wówczas zostaje on rekomendowany do dotacji, o ile w puli znajduje się wystarczająca ilość środków finansowych, która umożliwia jego dofinansowanie. Projekt nie uzyska wsparcia ze środków UE, jeśli nie spełni kryteriów merytorycznych i punktowych lub, gdy je spełnia, ale dofinansowanie nie jest możliwe ze względu na niewystarczającą pulę środków.

Źródło: http://www.firma.egospodarka.pl/130295,Dotacje-unijne-na-wprowadzenie-innowacji-na-rynek,2,11,1.html