Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

10 lutego 2016 r. Minister Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.3).

Zmiany w nowej wersji dokumentu:

W dokumencie głównym w sektorze kultury (działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) doprecyzowana została grupa inwestycji, dla których nie obowiązuje limit maksymalnej wartości projektu. Uzupełniony został załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego o nowo zidentyfikowane projekty w ramach sektora:

energetyki:

  • w poddziałaniu 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, oraz
  • w działaniu 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

transportu:

  • w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, oraz
  • w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Zaktualizowane zostały również wartości dofinansowania dla projektów w działaniu 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, a w działaniu 10.1 Pomoc techniczna zmieniono dane dotyczące już zatwierdzonych projektów.

W załączniku nr 6 System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uaktualnione zostały uregulowania dotyczących ekspertów. Dodatkowo doprecyzowano termin na ocenę projektu oraz zapisy w deklaracji wnioskodawców w zakresie postanowień dotyczących pomocy publicznej.

 

źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowa-wersja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/