Poziom realizacji programów – stan na 13 marca 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 marca 2016 r. złożono 302,3 tys.wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 479 umów o dofinansowanie na kwotę 402,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,7 mld zł, co stanowi 101,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 380,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 270,3 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (13 marca 2016 r.) (PDF 27 KB)

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poziom-realizacji-programow-stan-na-13-marca-2016-r/