Poziom realizacji programów – stan na 31 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys.wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 561 umów o dofinansowaniena kwotę 402,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,5 mld zł, co stanowi 101,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 373,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 265,4 mld zł.

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (31 stycznia 2016 r.) (PDF 99 KB)

 

źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poziom-realizacji-programow-stan-na-31-stycznia-2016-r/