Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw – Brand.PL

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw – Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”;poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

od 24.06.2016 do 05.08.2016

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł 2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Więcej informacji: http://www.poir.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-promocja-gospodarki-w-oparciu-o-polskie-marki-produktowe-brandpl/